Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Jaak Camilleri

Jaak Camilleri
Afdeling

HEIST-OP-DEN-BERG

VERKIEZINGSPROGRAMMA

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

OKTOBER 2018

Inhoudstafel

KANDIDATENLIJST HEIST OP DEN BERG……………………………………3

VOORWOORD…………………………………………………………………….4

HEIST OP DEN BERG: VLAAMSE GEMEENTE…………………………….....6

HEIST OP DEN BERG: VEILIGE GEMEENTE………………………………….8

EEN GOED DRAAIENDE LOKALE ECONOMIE……………………………...10

EEN GOED BESTUUR VOOR ONZE GEMEENTE …………………………...13

GEZONDE GEMEENTE……………………….………………………………...14

BEREIKBARE GEMEENTE……………………………………………………..15

GOED GEORGANISEERDE GEMEENTE……………………………………...18

SOCIAAL VOELENDE GEMEENTE……………………………………………20

PLAATS VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN DEGELIJK ONDERWIJS…23


KANDIDATENLIJST HEIST OP DEN BERG.

1.Luc Van Den Bulck

2.Tamara Ceuppens

3.Theo Van Thielen

4.Rebecca Ferenczi

5.Kristof Delen

6.Evi Aertgeerts

7.Christophe Malfait

8.Julia Deleu

9.Jef Lambrechts

10.Maria Deams

11.Frans Poortmans


VOORWOORD

PARTIJ VAN HET VOLK – DOOR HET VOLK

Het Vlaams Belang is DE volkspartij bij uitstek.Voor ons komen onze eigen mensen op de eerste plaats.
Voor we verder kijken, moeten we eerst zorgen dat onze eigen hulpbehoevenden en ouderen het goed hebben.

Onze lijst is een weerspiegeling van de Vlaamse, Heistse inwoner.Wij hebben een zeer intens contact met de bevolking en weten wat er leeft.Bij ons vindt u geen postjespakkers, maar mensen die zich inzetten voor onze eigen mensen, de Vlaamse zaak en ons programma, maar vooral voor de Heistse bevolking.

We hebben al jaren ervaring als oppositiepartij.Onze twee vertegenwoordigers kijken kritisch toe op het gevoerde beleiden trachten eigen accenten te leggenmaar steeds in het belang van de Heistse burger.
Het laten sluiten van de door vocht geteisterde buitenschoolse kinderopvang in Hallaar, de veiligheid, de drugsproblematiek, de steeds grotere verspreiding van de Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte, … het zijn stuk voor stuk voorbeelden van de manier waarop het Vlaams Belang het politieke debat in dit land en Heist-op-den-Berg heeft beïnvloed en gestuurd. Ook wie het niet eens is met onze standpunten, zal moeten toegeven dat onze partij een groot aantal problemen, jarenlang verwaarloosd, onder de aandachtheeft gebracht
Hopelijk kunnen we dit de volgende zes jaar blijven doen.Daarom vragen wij terug uw steun.
Geef ons uw stem zodat wij uw stem kunnen laten klinken in de gemeente.Samen staan we sterk!

ONZE SPEERPUNTEN

Mobiliteit.

Wij pleiten al jaren voor eenrichtingsverkeer in de Bergstraat zodat het winkelen er veiliger en aangenamer wordt.
De slechte staat van onze fiets- en voetpaden (bv Gommerijnstraat) moeten dringend aangepakt worden.

Gezien De Lijn Heist-op-den-Berg stiefmoederlijk behandeld, dienen er alternatieven gezocht te worden om de inwoners op hun bestemming te krijgen.

Het Vlaams Belang staat zeer positief tegenover het opnieuw openstellen van de trage wegen.

Socio-economisch.

In Heist is er nood aan extra betaalbare bejaardentehuizen en serviceflats. De opvang van bejaarden bij personen thuis zou een oplossing kunnen zijn voor dit probleem. Het bouwen van kangoeroe- en duplexwoningen is hier een voorbeeld van.
Private verhuur van kwalitatieve woningen tegen betaalbare prijzen moet nog beter ondersteund worden. Wie recht heeft op een sociale woning maar op een lange wachtlijst is beland, moet een huursubsidie ontvangen.

Lokale economie.
Vlaams Belang pleit voor het aanzwengelen van de middenstand door de gemeente.
Onze middenstand is de motor van de lokale economie in alle gemeentekernen van groot Heist.

Daarom is het voor ons belangrijk te luisteren naar hun vragen en mee oplossingen te zoeken waar nodig.

De lokale middenstand mag geenszins beschouwd worden als een uit te persen citroen.

Dierenwelzijn.

Onze fractie wil meer toezicht op het algemene dierenwelzijn in de gemeente. Er moet te alle tijde controle zijn dat dieren die buiten staan voldoende beschutting, water en voedsel krijgen.

Het Vlaams Belang pleit ervoor dat in elke stad en gemeente een dienst Dierenwelzijn zou worden oprichten. Deze dienst moet beschikken over een eigen meldpunt. Bovendien dient in alle politiezones minstens een inspecteur te worden opgeleid tot een deskundige inzake dierenwelzijn zodat effectief processen-verbaal worden opgesteld die leiden tot gerechtelijke vervolging of een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Nu sterilisatie voor katten verplicht is dient de gemeente echter zich in te zetten voor het bestrijden van kattenaids onder de zwerfkatten. Kattenaids is in opmars en één beet of krab van een besmette kat is al genoeg om een huiskat te besmetten.Het Vlaams Belang stelt voor om hiervoor een project op te starten.

Veiligheid.

In bepaalde woonwijken heerst er heel wat overlast van drugsgebruikers en hangjongeren. Dit mondt vaak uit in agressie. Eén van de reden is te weinig blauw op straat. De mensen kennen hun wijkagent niet meer en spreken bij problemen dan ook niet meteen een ordehandhaver aan.

Onze fractie blijft er bij dat onze gemeente dringend ANPR- camera’s (Automatic Number Plate Recognition of nummerplaatherkenning) dient te plaatsen.Veiligheid gaat voor op andere prestige projecten waar niemand iets aan heeft.


HEIST OP DEN BERG: VLAAMSE GEMEENTE

Demografie

Heist-op-den-Berg heeft de laatste jaren een bijna constante aangroei van het aantal inwoners. Ondertussen al meer dan 43.000 inwoners.Het grootste deel van deze aangroei is te verklaren door de vlucht uit de steden, zoals Lier, Mechelen en Antwerpen. Deze mensen zoeken in Heist-op-den-Berg een rustige, veilige woonomgeving.

Het Vlaams Belang wil er voor strijden, nu en in de toekomst, dat Heist-op-den-Berg die rust en veiligheid kan garanderen. Wij zullen steeds proberen om van Heist-op-den-Berg een gemeente te maken waar het aangenaam vertoeven is, niet enkel voor de huidige bewoners, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vlaamse identiteit

Het uitdragen van het Vlaams karakter van onze gemeente is een belangrijke taak voor het gemeentebestuur.

De belangrijkste dag is en blijft 11 juli, de Vlaamse Feestdag.

De lokale viering van de Vlaamse feestdag mag zeker uitgroeien tot een modern, breed volksfeest in een eigentijds jasje, maar moet steeds onze culturele eigenheid centraal stellen.

Wij pleiten er dan ook voor dat deze dag op gemeentelijk niveau gelijkgesteld wordt met een officiële feestdag.

Het gemeentebestuur moet op die dag onze fiere Vlaamse Leeuw met trots tonen. Dit is een dag om te vieren.

De gemeente moet 11-julivieringen dan ook naar vol vermogen ondersteunen. Dit betekent een actieve ondersteuning van bevlagging van huizen bij feestelijkheden.

Nederlands, de enige officiële taal in onze gemeente

Nederlands is de enige officiële taal in onze gemeente en dat is bij wet zo vastgelegd. Het openbaar bestuur moet die wet altijd en overal in alle administratieve aangelegenheden toepassen. Het Vlaams Belang zal er streng op toezien dat dit ook in de toekomst zal blijven.

Ambtenaren die in contact komen met het publiek, moeten zich strikt aan de taalwetgeving houden.

Immigranten die hun ‘rechten’ willen laten gelden, moeten er zelf voor zorgen dat ze de nodige documenten begrijpen.

Daarom eisen wij dat er in de toekomst, aan elke anderstalige inwijkeling, een taalinstructie wordt voorgelegd. Of deze persoon nu de Franse, Engelse of eender welke taal spreekt, alle communicatie betreffende bestuurszaken moet en zal enkel in het Nederlands blijven gebeuren.

Migranten

Steeds meer migranten vestigen zich in Heist-op-den-Berg. Het Vlaams Belang wenst dit aantal beperkt te houden.

Het lokaal bestuur moet duidelijk maken dat het absorptievermogen van onze gemeente grenzen heeft. Gettovorming moet vermeden worden en waar het al bestaat, beslist worden aangepakt.

De financiële middelen waarover onze sociale diensten beschikken, moeten terechtkomen bij de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Van zodra maatschappelijke werkers aanwijzingen of vermoedens van fraude hebben, dan dient dit uitgezocht te worden door gespecialiseerde ambtenaren.

Vlaams Belang pleit dan ook voor:

ØAbsolute prioriteit voor het bewaren van rust en veiligheid binnen onze gemeente

ØGemeentelijke initiatieven en ondersteuning voor de viering van de Vlaamse nationale feestdag op 11 juli

Toezicht op het gebruik van het Nederlands als enige officiële voertaal is in onze gemeente

ØImmigranten die hun ‘rechten’ willen laten gelden, moeten er zelf voor zorgen dat ze de nodige documenten begrijpen.

ØStrengere controle op sociale fraude


HEIST OP DEN BERG: VEILIGE GEMEENTE

Politie

Vlaams Belang heeft al meermaals voorgesteld om camera’s te plaatsen op strategische plaatsen maar dit werd telkens negatief beantwoord omdat dit teveel zou kosten voor de gemeente. Wij blijven ijveren om extra camera’s te plaatsen want dit is nodig voor de veiligheid van de burgers.
Niet enkel de veiligheid in en rond de woningen is belangrijk maar natuurlijk ook de veiligheid op de weg.
Snelheidscontroles, WODCA-acties,…dit alles kan bijdragen tot een veiliger verkeer. Ook wensen wij een verhoging van het aantal wijkagenten.
Dit en een herwaardering van de taken van de wijkagent zullen automatisch ook zorgen voor meer blauw op straat.

Armoede

We zien dat het aantal mensen met een laag inkomen de laatste jaren toegenomen is.

Het Vlaams Belang wil dat de Welzijnsdiensten van onze steden en gemeenten actief op zoek gaan naar armoede. Zij moeten rechthebbenden wegwijs maken in de dienstverlening en lokale premies, tegemoetkomingen en sociale rechten waarin het lokale bestuur een rol speelt, automatisch toekennen aan rechthebbenden. Op die manier moet voorkomen worden dat mensen die behoren tot minder bevoorrechte groepen, buiten hun wil uit de boot vallen. Er kan overwogen worden dat deze diensten proactief op zoek gaan naar mensen die hun rechten onvoldoende uitputten.
De armoede neemt toe door prijsstijgingen van bv elektriciteit, water, gezonde voeding, mobiliteit, schoolkosten,…

Kinderen die in armoede leven lopen sneller een leerachterstand op.

Vlaams Belang is van oordeel dat er extra aandacht moet worden besteed aan onze senioren wat betreft betaalbare huisvesting.


Drugs

Het druggebruik is de laatste jaren uitgegroeid tot een ware plaag.Steeds meer jongeren van steeds jongere leeftijd komen in aanraking met verslavende middelen, wij moeten druggebruik zwaar ontmoedigen .
Het is duidelijk dat het drugprobleem in een veel ruimer kader dan het gemeentelijke moet bestreden worden. Toch is ook een effectieve aanpak op het lokale vlak noodzakelijk.

Preventiecampagnes waarin scholen en jeugdorganisaties worden betrokken, zijn een eerste aanpak.

Er moeten niet alleen alcohol-, maar ook systematische drugcontroles in het verkeer, in discotheken en op fuiven gehouden worden.

Drugverslaafden moeten verplicht afkicken.


Vlaams Belang wil dringend meer drugcontroles in het verkeer maar ook in onze scholen.
Politie en gerecht moeten de drugshandel hard aanpakken met zware straffen en extra politiecontroles in de gekende wijken

Extra camera’s

Onze fractie blijft er bij dat onze gemeente dringend ANPR- camera’s dient te plaatsen.Veiligheid gaat voor op andere prestige projecten waar niemand iets aan heeft.Het huidige bestuur weigerde eerst om op onze vraag in te gaan wegens te duur. Ondertussen is er een studie gestart om te onderzoeken waar deze camera’s het beste geplaatst worden. Dit eventueel in samenwerking met de omringende gemeenten. Wij blijven dit opvolgen. Deze camera’s,die nummerplaten herkennen, hebben hundiensten al bewezen bij het opsporen van niet technisch gekeurde voertuigen, openstaande boetes en bij opsporingsonderzoeken.

Ook de bewakingscamera’s mogen gerust uitgebreid worden.Vooral dan op de gekende plekken waar vandalisme en druggebruik hoog tij vieren.

Vlaams Belang pleit dan ook voor:

ØUitbreiding van het aantal camera’s op strategische plaatsen

ØMeer blauw op straat

ØEen herwaardering van de wijkagent

ØNieuwe ANPR- camera’s en extra bewakingscamera’s

Ø Zware straffen en controles op druggebruik

Ø Extra politiecontrole in gekende wijken

ØBetere begeleiding bij armoede


EEN GOED DRAAIENDE LOKALE ECONOMIE

Dynamiek

Heist-op-den-Berg heeft een te kleine werkgelegenheid om de steeds groter wordende bevolkingsgroei bij te houden. Er zijn relatief weinig arbeidsplaatsen in verhouding tot het aantal inwoners (Cijfers van VOKA). Daarom stellen wij een aantal maatregelen voor die de werkgelegenheid binnen onze gemeente moeten bevorderen.

Om Heist-op-den-Berg aantrekkelijker te maken voor grote bedrijven moeten we onze troeven meer uitspelen.Heist beschikt immers nog over voldoende gebieden die ingekleurd zijn als industriegebied.
En Heist op den Berg is bereikbaar vanaf de grote autosnelwegen E313, E314 en E19.
Het Vlaams Belang is hierom al lang vragende partij om met de aanleg van de Oostelijke Rondweg zo snel mogelijk te starten.

Arbeidsplaatsen creëren is niet eenvoudig door de steeds groter wordende informatisering en mechanisering. Daarom is het van groot belang om Heist aantrekkelijk te maken voor arbeidsintensieve bedrijven en de dienstensector.Het aantrekken van extra middelgrote en grote bedrijven is dus meer dan nodig.

Ook de uitbreiding van de zorgcentra kan zorgen voor extra jobs.Hier moet men dringend aan een inhaalbeweging gaan werken.

Nieuwe bedrijven aantrekken is een grote uitdaging, maar we verliezen natuurlijk ook de aanwezige kleine zelfstandigen, KMO’s en grotere industrie niet uit het oog. De kleine zelfstandigen en KMO’s zitten verspreid in de deelgemeentes, maar bevinden zich ook in het hart van onze gemeente, de Bergstraat en omgeving. Vlaams Belang beschouwt de middenstand en KMO’s als het hart van de Vlaamse economie.
Deze moeten dan ook van het gemeentebestuur de volle medewerking krijgen om zich verder te kunnen profileren en te vernieuwen.

Een laatste eis binnen het thema van werkgelegenheid is de uitbouw van de Netevallei. Een uitgebalanceerde combinatie van natuur en landbouw draagt bij aan een stijging van het landbouwtoerisme en aan de hoeveelheid recreatieve bezoekers.

Ondersteuning van de middenstand

Vlaams Belang pleit voor het aanzwengelen van de middenstand door de gemeente. De aanstelling van een winkelstraatmanager door de gemeente zou dan ook perfect passen in dit geheel. Enerzijds kan deze persoon het aanspreekpunt zijn van de middenstand. Anderzijds dient deze winkelstraatmanager ook de tussenpersoon te zijn voor het optimaliseren van de samenwerking tussen gemeente en middenstand.

Het gemeentebestuur moet dan ook volle medewerking verlenen zodat onze middenstand zich kan profileren en aanpassen aan de nieuwe noden en zich zo kunnen meten met de grote ketens.

Bereikbaarheid

Voor de Bergstraat pleiten wij voor het invoeren van eenrichtingsverkeer, lopende van de Leopoldlei naar de Molenstraat. Dit zal zorgen voor meer vrije ruimte die gebruikt kan worden voor extra terrasen voor de horeca.Er kunnen tevens extra parkeerplaatsen voorzien worden aan beide kanten van de rijbaan, groenvoorzieningen en een extra ruime wandelzone. Om de veiligheid van de winkelende mensen te beschermen, dient de Bergstraat dan ook wel “ZONE 30” te blijven.

GRATIS PARKEREN is een grote troef voor Heist op den Berg en dit moet zo blijven voor Heist en alle deelgemeenten.

Een nieuw fenomeen dat zich momenteel voordoet is het verbieden van grote vrachtwagens uit de kernen en bepaalde buurten.Op zich begrijpelijk maar het is juist op deze plaatsen dat er zich magazijnen en buurtwinkels bevinden.Velen ondervinden er nu al hinder van.
Gaan de buurtwinkels nog dagelijks hun verse waren binnenkrijgen?Er zijn nu al gevallen gekend waarbij de grote vrachtwagens overgeladen worden in kleinere camionettes om aan de leveringen te kunnen voldoen.Dit kost veel geld en is zeker niet milieuvriendelijk.
Wees gerust dat de factuur hiervoor zal doorgerekend worden aan de consument.Wij dus.

Het Vlaams Belang zal hier tegen strijden als het moet maar hoopt dat onze gemeente niet in deze val trapt.

Stop op nachtwinkels

In onze gemeente zijn er meer dan voldoende nachtwinkels. Het Vlaams Belang is van mening dat er geen publiek is voor nog meer van deze winkels en wil hierop een stop invoeren.


Nachtwinkels zijn geen deel van het normale economische leven. Het zijn surrogaten voor wie zonder tabak of alcohol zit. Nachtwinkels behoren niet tot de horeca en moeten zich daar ook geen plaats trachten te verwerven. Dat nachtwinkels vijf keer vaker betrapt worden op de verkoop van alcohol aan minderjarigen dan gewone kleinhandelszaken, kan niet getolereerd worden. Met dit gedrag, maar ook met het negeren van de sluitingsuren maken ze zich schuldig aan oneerlijke concurrentie. Het Vlaams Belang wil dat de stads- en gemeentebesturen ondubbelzinnige convenanten afsluiten met de uitbaters van nachtwinkels.

Nachtwinkels mogen geen uitweg zijn voor minderjarigen om toch makkelijk aan alcoholische dranken te geraken. Uitbaters van nachtwinkels moeten zichzelf een streng alcoholbeleid opleggen en de wetgeving daaromtrent strikt toepassen.

Nachtwinkels mogen niet open zijn tijdens kermissen, braderieën of andere publieke evenementen in hun buurt.

Bovendien wil het Vlaams Belang dat de lokale besturen het aantal nachtwinkels sterk beperken door het opleggen van de maximale openingstaks en jaarlijkse belasting, de openingsuren streng te controleren en een ruime perimeter vast te leggen waarbinnen geen andere nachtwinkel kan uitgebaat worden.

Het Vlaams Belang wil vermijden dat onze gemeente ook ten prooi valt aan dergelijke evolutie. Het Vlaams Belang wil een leefbaar Heist-Op-Den-Berg en zal zich hiervoor steeds inzetten.

Vlaams Belang pleit dan ook voor

ØDe verder uitbouw van de Netevallei

ØOndersteuning van de lokale middenstand en KMO’s

ØAantrekken van arbeidsintensieve industrie

ØBereikbaarheid magazijnen en buurtwinkels moet gegarandeerd blijven

ØBehoud van gratis parkeren in de ganse gemeente

ØDat handelaars tijdig verwittigd worden bij openbare werken

ØEenrichtingsverkeer in de Bergstraat van Leopoldlei naar Molenstraat

ØStop op nachtwinkels


EEN GOED BESTUUR VOOR ONZE GEMEENTE

Behoorlijk bestuur

Vlaams Belang eist een transparante besluitvorming en complete openbaarheid van bestuur. Het gemeentebudget dient jaarlijks tijdig gestemd te worden. Continuïteit van investeringen is hierbij heel belangrijk. Werken met voorlopige kredieten is dus ook uit den boze.Het gemeentebudget dient tijdig bezorgd te worden aan de oppositie zodat deze tijd krijgt om deze te analyseren.

Wij wensen daarnaast ook de invoering van een bindend gemeentelijk referendum. Enkel op deze manier kan het gemeentebestuur echt weten wat de burger denkt. Dit gemeentelijk referendum zou onder andere zeker moeten plaatsvinden bij beslissingen over belangrijke investeringen.

De uitholling van de gemeenteraad dient gestopt te worden.Een meerderheid van belangrijke beslissingen worden meer en meer genomen op het schepencollege en in de commissies.

Goed bestede financiën

Het Vlaams Belang drukt erop dat fusies tussen gemeenten moeten gedragen worden door een ‘efficiëntie-studie’. Sentiment of een goede (partij)verstandhouding tussen de huidige burgemeesters, mag nooit het uitgangspunt zijn. Het is voor ons ook essentieel dat de bevolking goedkeuring geeft aan een geplande fusieoperatie. Die goedkeuring wordt gevraagd via een bindende volksraadpleging.

In deze legislatuur zijn alle taksen en diensten uitgevoerd door de gemeente gestegen.Sommige meer dan andere maar de stijging is merkbaar.Probleem is dat dit gemeentebestuur start met grote megalomane projecten waarvan de eindrekening nog niet gekend is. Dit kan men moeilijk een goed bestuur noemen.
De rekening zal weer betaald moeten worden door de inwoners.Al dan niet via verdoken taksen.
Onze fractie zal zich te allen tijde hier tegen verzetten.

Vlaams Belang pleit dan ook voor:

ØEen transparante besluitvorming en volledige openheid van bestuur

ØDe invoering van een bindend gemeentelijk referendum

ØEen beleid dat nu reeds zoekt naar oplossingen voor de toekomst

ØDat er geen verhoging komt van de gemeentelijke opcentiemen

ØVoor de start van een project dienen er volgens de regels verschillende offertes vergeleken te worden zodat men weet in welke grote orde men het budget moet voorzien.Budget verhogingen moeten vermeden worden.


GEZONDE GEMEENTE

Afval

De tarieven van het containerpark moeten dringend naar beneden.De opgelegde tarieven liggen hoger dan in onze buurgemeentes en dit werkt sluikstorten in de hand.
Het bestuur moet dringend terug rond de tafel zitten met IOK om de prijzen van het containerpark naar beneden te krijgen.

Tijdens de zomermaanden pleiten wij voor een wekelijkse omhaling van het huisvuil. Nu komt men slechts om de 14 dagen langs,maar voor mensen die klein behuisd zijn, mensen met kleine kinderen die nog pampers dragen of de incontinentiebroekjes van ouderen, geeft dit problemen qua hygiëne. Ook tijdens warme periodes kan een te late omhaling zorgen voor overlast en geurhinder.

Ondertussen wil het Vlaams Belang dat preventieve maatregelen zoals thuis composteren, het houden van scharrelkippen en dergelijke verder promoten.

Sluikstorten moet streng bestraft worden. Doordat het ophalen van restafval zo duur is wordt er veel afval in openbare vuilnisbakken gegooid. Op zich is dat begrijpelijk, maar dergelijk gedrag moet een halt toe worden toegeroepen door middel van regelmatige controles. Op de gekende plaatsen zijn wij vragende partij om camera’s te plaatsen.

Natuur in onze gemeente

Wij pleiten voor een evenwichtige combinatie van landbouw-en natuurgebieden. De bestaande dijken langsheen de Nete dienen aangepast te worden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe faciliteiten. Zo moet er in de Netevallei extra aandacht gaan naar recreatie, natuur, behoud van de landbouw en uitbouw van een stevige toeristische trekpleister.

Dit is geen utopie, deze 4 aspecten zijn perfect met elkaar te combineren. Laat dit genot voor iedereen toegankelijk zijn.

Om de dijken van de Netevallei aantrekkelijker te maken voor wandelaars en toeristen, zijn wij voor het plaatsen van rustbanken en het voorzien van picknickplaatsen. Daarnaast pleiten wij voor een uitbreiding en verlenging van deverharde fietswegen langs 1 kant van de Nete.

Steeds meer mensen trekken weg uit de steden om hun toevlucht te zoeken tot het platteland. Laten we van de Netevallei dan ook een aantrekkelijke plek maken.

Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat de combinatie van een fraaie, natuurlijke omgeving, met een gezonde en verantwoorde ondergrond, zowel de geoefende als beginnende jogger zal aanspreken.

Vlaams Belang pleit dan ook voor :

ØMeer afval ophalingen

ØHeronderhandelen van de afvalprijzen

ØPrijzen containerpark moeten naar beneden

ØStrengere controle en zwaardere straffen voor sluikstorten

ØUitbouw van de Netevallei, met een goede combinatie van landbouw en natuur

ØDe installatie van extra rustbanken en picknickplaatsen


BEREIKBARE GEMEENTE

Elke dag met de auto naar het werk is geen pretje meer. De sterke aangroei van woon-,werk-en vrachtverkeer en het uitblijven van een doordacht beleid, hebben er voor gezorgd dat onze wegen dichtslibben. Dit heeft dramatische gevolgen voor de leefbaarheid van onzewoonomgeving, maar ook voor de bereikbaarheid van onze bedrijven en hun concurrentiepositie.

Werk in eigen streek

Een gezonde ruimtelijke ordening kan al heel wat bijdragen tot een oplossing van de bestaande verkeersproblemen. In essentie moeten we ernaar streven om wonen, werken, winkelen, schoolgaan en ontspannen zoveel mogelijk te concentreren in bestaande woongebieden.


Wonen en werkenmoeten weer dichter bij elkaar komen door het principe “werk in eigen streek”. Ook het thuiswerk kan een bijdrage leveren tot het ontwarren van de verkeersknoop.

Openbaar vervoer

Heel wat bussen werden afgeschaft en ook de belbus verdwijnt.Heel wat mensen uit de omringende deelgemeentes geraken hierdoor nog moeilijk in Heist.

Daarom vraagt het Vlaams Belang om te investeren in taxivervoer.

Door afspraken te maken met taxibedrijven en een gemeentelijke tussenkomst zal voor vele mensen de taxi een mooi en betaalbaar alternatief kunnen zijn.Vooral oudere en minder mobiele mensen zouden hier gebruik van kunnen maken.Deze systemen worden reeds in grote steden met succes toegepast.

Het aanbod van bussen binnen de gemeente moet dringend terug onder de loep genomen worden. De verbindingen tussen verschillende deelgemeente kan her en der best wat extra’s gebruiken.
Bepaalde deelgemeente zoals Wiekevorst zijn op gebied van openbaar vervoer nog compleet onontwikkeld.

Parkeerbeleid

Niet enkel in de Bergstraat, maar in héél Heist-op-den-Berg, pleiten wij voor het behoud van het “GRATIS PARKEREN”. Ook bij de gebouwen van het vernieuwde sportcomplex dienen voldoende parkeerplaatsen voorzien te worden.De oplossing die er nu ligt is niet voldoende voor onze partij.Een beperkt aantal nieuwe parkeerplaatsen en het openstellen van de omliggende straten om te parkeren zal enkel voor hinder en frustraties zorgen bij de bewoners.Hier moeten echte parkeerplaatsen voorzien worden.


Bij de heraanleg van de dorpskernen is het de tendens om zoveel mogelijk auto’s te mijden uit de centra.Overal verdwijnen de parkeer mogelijkheden en parkings voor groene parkjes.Mooi, dat wel maar niet efficiënt voor een gezonde economie.Wil men snel naar de bakker, beenhouwer, ed. moet men al een ganse wandeling maken, als je al een parkeerplaats vindt.Dit is zeer nadelig voor de kleine zelfstandigen die niet over een privé parking beschikken.
Het Vlaams Belang pleit dan ook voor extra parkeerplaatsen in de dorpskernen in plaats van minder.Dit kan gemakkelijk in combinatie met extra groen.

Auto verkeer

Voor de Bergstraatpleiten wij voor het invoeren van éénrichtingsverkeer, van de Leopoldlei naar de Molenstraat. Vlaams Belang is een absolute voorstander van “ZONE 30” aan de scholen, maar dit moeten dan wel variabele zones zijn.Snelheidscontroles mogen hier dan ook enkel gebeuren tijdens de uren dat er een reële nood is aan deze zone30.

Vlaams Belang pleit voor een vlotte en veilige verkeersontwikkeling. Hiervoor zijn we aangewezen op de verkeersstroom. Deze moet met een gelijkmatige snelheid verlopen.

De weg dient dan ook zo te worden ingericht dat stremmingen van de verkeersstroom zoveel mogelijk vermeden wordt. Dit betekent minder kruispunten, het vervangen van verkeerslichten door voldoende grote ronde punten, het aanleggen van ventwegen waar mogelijk.

Bij de heraanleg van nieuwe dorpskernen dienen wegversmallingen en verkeersremmers weldoordacht aangebracht te worden.Onze partij stelt vast dat dit nu niet altijd het geval is.Op verschillende plaatsen zorgt dit voor files en gevaarlijke situaties.Als gevolg hiervan vermijden vele autobestuurders deze plekken en zoeken sluipwegen op.Hierdoor worden onze kleine zelfstandigen nog eens de dupe doordat men dorpskernen links laat liggen omdat er al vele parkeerplaatsen verdwenen zijn.

Onze partij is zeker geen voorstanders van fietssuggestiestroken.Dit geeft de fietsers een vals gevoel van veiligheid en de regels hieromtrent zijn bij de meeste mensen niet gekend.

Fiesters gebruiken als verkeersremmers is volgens ons verwerpelijk.

Fietspaden

Het Vlaams Belang vindt dat de fietspaden in Heist-op-den-Berg veiliger moet worden voor fietsers.

Er moet dringend werk gemaakt worden om de staat van de meeste fietspaden te verbeteren.Heist op den Berg is een groot gebied en telt heel wat fietspaden maar de algemene staat ervan is ronduit slecht.

Onze fractie vindt het de plicht van het bestuur om voor veilige fietspaden te zorgen (geen fietssuggestiestroken).Hier betalen we immers onze gemeentebelastingen voor.

Vlaams Belang pleit dan ook voor:

ØEen uitbreiding van de verbindingen met het openbaar vervoer tussen het centrum en deelgemeenten

ØVoldoende fietsenrekken en overdekte schuilhokjes aan station en bushaltes

ØInzet taxibedrijven als alternatief voor de afgeschafte bussen (met tussenkomst van de gemeente)

ØHet behoud van gratis parkeren in heel Heist-op-den-berg

ØDe aanleg van voldoende parkeerplaatsen, rekening houdend met extra aangepaste parkeerplaatsen voor gehandicapten

ØHet invoeren van éénrichtingsverkeer in de Bergstraat

ØEen variabele”Zone 30” aan de scholen

ØDe aanleg van rotondes op plaatsen waar dit verantwoord en weldoordacht is

ØExtra parkeerplaatsen in de nieuwe aangelegde dorpskernen in plaats van minder

ØWegversmallingen moeten weldoordacht aangebracht worden zodat er geen files of gevaarlijke situaties ontstaan

ØDringend herstel van de fietspaden en de gevaarlijke verkeerspunten aanpakken


GOED GEORGANISEERDE GEMEENTE

Openbare werken

In alle gemeenten zijn voordurend wegenwerken aan de gang. Vaak gaat het om verschillende ingrijpende aanpassingen van wegeninfrastructuur in dezelfde regio. Voor de lokale bevolking leidt dit tot heel wat overlast. Daarnaast lijden bedrijven, die in de streek gevestigd zijn, heel wat financieel verlies.

Wij pleiten voor een versnelde uitvoering van groot deel van deze werken. Deze snellere afhandeling

kan gerealiseerd worden door voldoende personeel in te zetten.

Voor het Vlaams Belang moet er dringend meer overleg gepleegd worden over de geplande wegenwerken voor men zelf aan gemeentelijke wegenwerken begint.Door een betere coördinatie tussen beide instanties kunnen al heel wat problemen vermeden worden.

Sport

Het nieuwe zwemcomplex komt eraan.Onze partij is altijd voorstander geweest voor een nieuw modern zwembad.Maar bij deze uitvoering hebben wij toch heel wat opmerkingen en dit zal dan onze goedkeuring niet krijgen.

Ten eerste wordt dit gebouwd door een derde partij en huurt onze gemeente het zwembad.Hierdoor heeft onze gemeente geen zeggenschap over de uitbating ervan.

Zo zijn er ook een fitnes en relaxcenter aangebouwd terwijl tegenover het complex reeds een fitnescenter en schoonheids- en relaxcenter te vinden zijn.Onze eigen mensen gaan hier zeker de dupe van worden en zullen moeilijk kunnen concurreren tegen dergelijke grote ketens.

Het Vlaams Belang pleit voor een algemeen betere ondersteuning van de sportclubs en culturele verenigingen.En dit zowel financieel als materieel.Het is immers bewezen dat sporten en cultuur beleven de mensen samen brengt en zorgt voor een betere samenleving. De mensen werken er samen en leren elkaar respecteren.

Voetpaden, pleinen en plantsoenen

Er moet een uitgebreide inventarisatie komen van de huidige toestand van voet-en fietspaden en kleine straatjes in onze gemeente. Op sommige plaatsen is het momenteel erbarmelijk. De gemeente moet dan ook voldoende financiële middelen vrijstellen voor de verbetering van deze slechte toestand. Enkel op deze wijze kan er een degelijke inhaaloperatie gerealiseerd worden. Bij een heraanleg moet men rekening houden met mindervaliden (geen obstakels op de weg).

Trage wegen

Het Vlaams Belang is voorstander van het opnieuw openstellen van de trage wegen.Dit zal mensen terug aanzetten om meer te voet te doen en de auto wat meer te laten staan.

Dit mag echter geen heksenjacht worden op mensen die sinds tientallen jaren en zonder het te weten deze trage wegen in gebruik hebben genomen. Hier dienen degelijke afspraken mee gemaakt te worden.


Een hart voor dieren

Zwerfkatten problematiek.
Sinds de sluiting van het asielcentrum in Aarschot was de gemeente op zoek naar een nieuw opvangcentrum voor de zwerfkatten.Er is sinds kort een nieuwe samenwerking opgestart met de dierenbescherming van Mechelen.De afspraken gelden eveneens voor andere zwervende kleine dieren.
Onze afdeling vindt dit zeker een goede oplossing en vindt het positief dat er voor de zwervende dieren gezorgd wordt.
De enige bemerking die we hierbij hebben is dat de men de katten voor sterilisatie naar Mechelen moet brengen en terug halen. Je kan dit door de gemeente laten doen maar daar hangt een prijskaartje aan van € 20 enkele rit.Voor ons is het logisch dat de gemeente deze kost op zich neemt.

Naast de sterilisatie van zwerfkatten dient de gemeente echter zich ook in te zetten voor het bestrijden van kattenaids onder de zwerfkatten. Kattenaids is in opmars en één beet of krab van een besmette kat is al genoeg om een huiskat te besmetten.

Om zeker te zijn of een kat besmet is met kattenaids, dient een bloedtest uitgevoerd te worden. Voor zwerfkatten wordt dit echter veel te duur, hier zijn geen middelen voor. Als er een niet-gecastreerde kater met vechtwonden gevangen wordt en/of hij is er slecht aan toe, dan is de kans groter dat hij aids heeft. De dierenarts beslist op dat moment wat er dient te gebeuren. Want de kat kan er ook al zo slecht aan toe zijn, dat euthanasie sowieso de enige optie is.

Kattenaids kan niet genezen en er is geen geneesmiddel voor. Maar een kattenaids -kat die goed verzorgd wordt, een warme thuis heeft, volwaardige voeding krijgt en bij een dierenarts op tijd terecht kan indien nodig, kan perfect oud worden. Voor zwerfkatten is kattenaids echter een verschrikkelijke ziekte. Ze krijgen allerlei soorten infecties - die dan niet behandeld kunnen worden. Hun organen worden aangetast, ze krijgen ontstekingen en open wonden, kunnen niet meer goed eten, tanden vallen uit, zweren in de mond, nierproblemen ... Als ze dan al niet bezweken zijn, kunnen ze op den duur door volledige verzwakking niet meer op hun poten blijven staan. Dit betekent noodgedwongen blijven liggen verhongeren en in de warmere maanden het risico lopen levend opgegeten worden door vliegenlarven. Vaak is dit via de ogen en het achterwerk, de maden vreten zich letterlijk een weg naar binnen terwijl het dier nog leeft ...

Het Vlaams Belang stelt voor om hiervoor een project en een fonds op te starten.

Er dient controle te zijn dat dieren die buiten staan voldoende beschutting,water en voedsel krijgen. Indien dit niet het geval is, dient de eigenaar zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte gesteld en moeten de dieren elders opgevangen worden. De taak van de burgers en de politie is in deze dan ook belangrijk om wanpraktijken aan het licht te brengen.

Net zoals de gemeente financiële steun geeft aan allerhande verenigingen moet dit ook gebeuren voor verenigingen die zich inzetten voor dieren.

Vlaams Belang pleit dan ook voor:

ØEen snellere en betere gecoördineerde uitvoering van diverse wegen-en infrastructuurwerken

ØEen regelmatigere controle en reiniging van grachten en rioleringen

ØBehoud van de natuurlijke bufferbekken

ØExtra ondersteuning van de sportclubs en culturele verenigingen

ØEen snelle verbetering van voet –en fietspaden met aandacht voor mindervaliden

ØEen prioritaire aanpak van het herstellen van fietspaden en voetwegen

ØAanpak zwerfkatten


SOCIAAL VOELENDE GEMEENTE

Toekomst gericht woonbeleid

Het Vlaams Belang stelt dat er een voldoende aanbod aan sociale woningen aanwezig is in Heist-op-den-Berg, op voorwaarde dat deze bij voorrang zouden toegekend worden aan de inwoners van onze eigen gemeente.

Het Vlaams Belang onderkent zeker de noodzaak van de bouw van seniorenwoningen in onze gemeente. Dit mag er echter niet toe leiden dat er hele woonwijken ontstaan waar enkel oude mensen wonen. Daarom willen wij verschillende mogelijkheden onderzoeken:

  • Het promoten en ondersteunen van kangoeroewonen

Kangoeroewonen is een woonformule waarbij een oudere of een ouder koppel de gelijkvloerse verdieping van een woning betrekt. Een jong gezin (meestal en bij voorkeur geen familie van de oudere) bewoont de andere verdiepingen.Een interfoon in de woning laat toe om noodsituaties onmiddellijk te melden en hulp te vragen. Het jonge gezin kan boodschappen doen of hulp bieden bij een te zware klus. Door het samenwonen met anderen verhoogt het gevoel van veiligheid voor de bejaarden. Maar er kan ook een uitwisseling van diensten gebeuren: zo kan het oudere paar bijvoorbeeld op de kinderen passen.

Wanneer de ouderen eigenaar zijn van de woning kunnen zij ook een huurvermindering regelen. De huurprijs is vaak sterk afhankelijk van de vraag naar ondersteuning die de ouderen verwachten en kan dus regelmatig aangepast worden bij meer zorgvraag.

Kangoeroewoningen kunnen deel uitmaken van een woonproject, een sociale woonwijk of in privé-bezit zijn. Het kan nieuwbouw zijn of het resultaat van aanpassingen of verbouwingen.

  • Duplexwonen

Wanneer een oudere een annexwoning bij een bestaande woning of een gedeelte van een gezinswoning betrekt, meestal bewoond door familieleden, spreekt men van duplexwonen.De oudere heeft een apart woongedeelte, dat omwille van de privacy van beide gezinnen bij voorkeur een individuele toegang heeft. Kenmerkend voor deze woonvorm is het familieverband. Meestal gaat het om ouderen die, hetzij omwille van verminderde zelfredzaamheid, hetzij na het wegvallen van de partner, dicht bij de kinderen gaan wonen.

  • Serviceflats

Deze vorm van huisvesting en serviceverlening is bedoeld voor ouderen die nog vrij zelfstandig kunnen functioneren maar toch niet verkiezen om in het eigen milieu te blijven wonen omdat dit niet meer aangepast is of omdat ze zich er onveilig voelen.

Serviceflats bestaan uit één of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen. Het zijn echter individuele woongelegenheden waar ouderen zelfstandig wonen en waar zij een beroep kunnen doen op de dienstverlening die gemeenschappelijk is en facultatief ter beschikking staat.

OCMW

OCMW moet Welzijnsdienst worden.

Vlaams Belang pleit voor de installatie van een sociaal huis. Deze onafhankelijke dienst moet bereikbaar zijn voor elke burger. Het sociaal huis moet niet enkel drempelverlagend zijn voor de cliënt, maar het moet tevens een centraal aanspreekpunt zijn voor alle sociale zaken. Ook pensioenen en werkloosheidsuitkering moeten hier besproken kunnen worden.
Het Vlaams Belang wil ervan af dat er een specifiek lokaal bestuur moet zijn dat werkt aan het welzijn van de burgers, los van de gemeentelijke diensten. Modern duurzaam lokaal sociaal beleid wortelt in een geïntegreerd gemeentelijk beleid.

Senioren

De voorbije decennia is het aantal senioren aanzienlijk gestegen. Bovendien is de levensverwachting hoger geworden.

De senioren van tegenwoordig hebben een betere gezondheid, zijn nog volop actief en hebben vaak nog heel wat doelstellingen voor ogen. Voor het Vlaams Belang is het een belangrijke uitdaging om hierop gepast te reageren en te handelen. De uitdaging voor het seniorenbeleid ligt in het waarderen en versterken van de positie van ouderen in onze samenleving.

Bejaarden met een klein pensioen moeten financieel ondersteund worden door de gemeente wanneer er dringende herstellingswerken zijn aan hun huis. Om deze mensen toe te laten zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen wil het Vlaams Belang een premie invoeren om de noodzakelijke kosten te helpen dekken. Deze premie zou een bepaald percentage bedragen van de totale kostprijs van de herstellingswerken.

Ouderen, rusthuizen,..

Het aantal ouderen en hulpbehoevenden neemt steeds toe. Deze mensen krijgen vaak niet de verzorging die ze nodig hebben. Het kan niet de bedoeling zijn om alle bejaarden te laten wonen in grote, ongezellige rusthuizen. Niet enkel moeten de mensen weg uit hun vertrouwde omgeving, maar zijzelf en hun familie worden dan ook vaak geconfronteerd met schandalig hoge rekeningen.

Het grote probleem is dat we nu enerzijds zittenmet een reusachtig tekort aan beschikbare bedden in rust-en verzorgingstehuizen. Anderzijds zijn de kinderen van hulpbehoevenden vaak niet in de mogelijkheidom hen thuis te verzorgen. Vaak zijn zowel man als vrouw buitenhuis aan het werk en hebben ze dus niet de tijd om in te staan voor deze opvang.

Rekeninghoudend met bovenstaande problemen, in combinatie met het toekomstig gericht woonbeleid, moet het mogelijk zijn om deze problemen op te lossen.


Vlaams Belang pleit dan ook voor:

ØUitwerken van een toekomst gericht woonbeleid door het stimuleren van het bouwen
van kangoeroe- en duplexwoningen.Door het verhogen van het aantal serviceflats.

ØWaarderen en versterken van de positie van onze senior

PLAATS VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN DEGELIJK ONDERWIJS

Cultuur

Het nieuwe cultuurcentrum is nu al enkele jaren in gebruik en met succes.Allen gaat dit succes ten koste van de inwoners van Heist.De jaarabonnementen zijn zo snel uitverkocht dat vele inwoners van Heist niet de kans hebben om er een aan te schaffen.


Het Vlaams Belang wil dat hier een oplossing voor gezocht wordt zodat de inwoners van Heist-op-den Berg de voorkeur krijgen bij de start van de verkoop.Het cultuurcentrum is immers ook gebouwd met het geld van diezelfde inwoners.

Jeugd

Het Vlaams Belang wil extra speelpleintjes voor de allerkleinsten en dat de bestaande hersteld worden.
Deze speelpleintjes dienen uitgerust te worden met camera’s om vandalisme te voorkomen en om eventuele vandalen te kunnen identificeren.
Op dit ogenblik worden de meeste pleintjes bevolkt door hangjongeren en druggebruikers zodat het voor de inwoners met kleine kinderen bijna onmogelijk is geworden om nog gebruik te maken van de pleintjes.

Onze partij verdedigt de uitbouw van gemeentelijke jeugdcentra, waarin de jeugd –en preventiedienst gehuisvest zijn. Zo’n jeugdcentrum moet beschikken over een uitleendienst voor sportmateriaal en eventueel een wijk–of jeugdbibliotheek. De jeugddienst moet bereikbaar zijn buiten de schooluren en dient te beschikken over een polyvalente zaal die eventueel ook voor fuiven kan dienen. Jeugd-en cultuurverenigingen kunnen er vergaderen,beginnende muziekgroepen kunnen er repeteren en hun instrumenten opslaan. De jeugdcentra mogen vanzelfsprekend geen geluidshinder of andere overlast veroorzaken. Deze zaal kan perfect geïnstalleerd worden in een reeds bestaand gebouw, eigendom van de gemeente

Sport

“De lichamelijke conditie van de jeugd gaat er steeds meer op achteruit”. Dit horen we steeds vakerin de pers. Om de jeugd aan te zetten tot meer lichaamsbeweging, wensen wij subsidies vrij te maken voor de jeugdige inwoners van Heist-op-den-berg die zich aansluiten bij een erkende sportvereniging.

Bij de bouw en/ofrenovatie van sportaccommodaties dient voldoende aandacht besteed te wordenaan faciliteiten voor mindervaliden.

Onze partij is van mening dat er nog een extra sportcentrum nodig is tussen Heist-goor en Schriek.Deze mensen blijven op dit ogenblik in de kou staan.Er zijn nog voldoende gemeentelijke gronden beschikbaar op deze plaats.Zoals bv achter de kerk in Heist-goor.

Dit hoeft geen super groot complex te zijn maar dient toch uitgerust te worden met enkele multifunctionele zalen.

Men kan ook de scholen hierbij betrekken zodat ze hun turnzalen ter beschikking stellen tegen een vergoeding


Onderwijs

Voor het Vlaams Belang zijn overdracht van kennis en cultuur en het vormen van persoonlijkheid de essentiële opdrachten van het onderwijs. Die opdrachten zien wij als een taak op Vlaams niveau.

Vlaams Belang pleit dan ook voor:

ØUitbreiding en herstel van speelpleinen

ØPlaatsen van camera’s op de speelpleinen om vandalisme te voorkomen

ØEen betere samenwerking van de diverse adviesraden

ØDe inwoners van Heist Op Den Berg moeten voorrang krijgen bij het uitreiken van de jaarabonnementen van het cultuurcentrum

ØDe uitbouw van gemeentelijke jeugdcentra

ØSubsidiering van jeugdige sportievelingen